Felhasználási területek: fémöntőknek

Feladó: Tom Hebel [thebel@bonal.com]
Küldve: 2005. november 11. 18:19
Címzett: 'Rimár Miklós'
Tárgy: Die Life Improvement

Hi Miklos,
You asked what I might be able to send you to convince a die caster of the merits of using Meta-Lax,
Azt kérdezted, hogy mit tudnék küldeni neked annak érdekében, hogy meggyőzd a fém öntősöket a Meta-Lax alkalmazás előnyeiről, mivel nem vezetnek nyilvántartást a szerszámaik teljesítményéről.
yet they don't keep records of the performance of their dies.  I asked my friend at General Motors who
Feltettem a kérdésedet egy barátomnak, aki a GM-nél egy fém öntéssel kapcsolatos project értékelésével foglalkozott.
was an estimator for die casting projects your question.  He immediately said that you were talking to
Ő rögtön azt mondta, hogy nem a megfelelő emberrel beszéltél.
the wrong guy.  He said that someone within the company knows exactly how long the sets of inserts
are expected to last and how much maintenance is required before replacement.  They must know this
Azt mondta még, hogy valaki a cégnél feltétlenül tudja egészen pontosan, hogy a betét készletek meddig bírják és, hogy mekkora karbantartásra van szükségük a csere előtt.
information in order to quote the job.  He said that within the breakdown of the price for each die
Kell, hogy rendelkezzenek ezzel az ismerettel, hiszen ők adják ki a munkát. Azt mondta, hogy minden öntött késztermék árkalkulációjában szerepel a karbantartás
casted part there is a cost for maintenance and a cost for replacement (among other things like cost of
és a csere költsége (olyan költségek mellett, mint az anyag-, vagy a bér költség, és így tovább)
material, cost of labor, etc.).  He also said that die casters should welcome any process that will
enable them to lower either maintenance or replacement costs or both, even if the customer is paying
Azt is mondta, hogy minden öntő üdvözli azokat az intézkedéseket, amelyek a karbantartás, vagy a csere, vagy mindkettő költségeinek csökkentéséhez vezetnek, annak ellenére, hogy a vevő mindkét kiadást megtéríti.
for both of these expenses.  It is in the best interest of the die caster to present the best possible package to the customer.
A fém öntőknek elemi érdeke, hogy a lehető legjobb feltételeket mutassák a vevőjüknek.
For example, let's say a die caster normally quotes 7 complete sets of inserts to do a 1,000,000 part
Például: a fém öntők általában 7 komplett betét készlettel számolnak 1.000.000 db termék előállításához, 60.000 $ készlet árat kalkulálva. (420.000 $)
program at the cost of $60,000 per set ($420,000).  Now he realizes that by using Meta-Lax he only
needs 4 sets of inserts ($240,000) to do the same 1,000,000 part program.  The die caster
A Meta-Lax alkalmazása esetén azt tapasztalják, hogy nincs szükségük csak 4 db készlet (240.000 $) felhasználására az 1.000.000 db termék legyárásához.
immediately becomes much more competitive for the customer, all the while keeping its own costs the same.
Ezesetben azonnal versenyképesebbé válnak, miközben megtartják ugyanazokat a költségeket.
I have two attachments that you and your die casting customer should find very useful:
Két mellékletet csatoltam, amiket az öntő partnereid is hasznosnak találnak majd:
Die Life Improvement Discussion. 
Szerszám élettartam növelő elemzés.
What I did was summarize the two common practices that aluminum die casters approach preventative maintenance (PM). 
Amit én tettem, az volt, hogy összesítettem azt a két általános gyakorlatot, amit az öntők használnak a TMK megközelítésére.
Here is what we found.
Amit találtam az a következő:
Die casters may tell you that they use heat treat stress relief regularly in their PM.
Az öntők lehet, hogy azt mondják, hogy ők rendszeresen termikus feszültség-mentesítést alkalmaznak a TMK-juk során.
But in reality they only stress relieve the die inserts after the inserts have been weld repaired. 
valóság azonban az, hogy csak a betéteket feszmentesítik, azokat is a javító hegesztések után.
The steel producers and heat treaters always recommend to stress relieve the inserts at every 20,000 shots, but still the die casters don't do it. 
Az acél gyártók és a hőkezelők folyamatosan azt tanácsolják, hogy a betéteket minden 20.000 ciklus után feszmentesíteni kell, de az öntők mindeddig nem így tesznek.
The main reasons why they don't are they will lose production time, it is costly, there is always a chance that the die insert may be damaged (they are thinking of heat treat stress relief), and additional rework and expense on the inserts like re-machining and cleaning will be needed.
Ennek az a fő oka, hogy ilyen esetekben termelési időket veszítenek el, ami költséges lehet, és még a betétek sérülésének is megvan a valószínűsége (a termikus feszültség mentesítésben gondolkodva), további javítások és költséges gépi megmunkálások, tisztítások válhatnak szükségessé.
Die Life Improvement Study Summary.
A szerszám élettartam növelését elmező tanulmány összefoglalása.
is an actual comparison based on a study conducted by General Motors at one of their suppliers using an 8-cavity die. egy valós példára épülő összehasonlító elemzés, amit a GM szakemberei végeztek el egy beszállítójuknál, 8 fészkes szerszám használata során.
This sheet actually shows three comparisons. a táblázat valójában 3 összehasonlítást tartalmaz.
The first column shows the inserts performance using the standard approach according to their history. Az első oszlop bemutatja a betétek teljesítmény-történetét a szabványos megközelítés szerint.
The second column shows the inserts were Meta-Lax stress relieved (or heat treat stress relieved) at recommended intervals. A második oszlop mutatja a betétek élettörténetét, miután Meta-Lax (vagy termikus feszültség mentesítést) alkalmaztak a javasolt időközökben.
noticed that all three groups became predictable as to when they would need repair. Észrevettem, hogy mindhárom csoport adatai alapján előre jelezhető lenne, hogy mikor kell javítást végezni.
What I found was what I call an "attrition rate" of the inserts, that is, the percentage of lost performance which occurs between each weld repair. Amit találtam, azt a betétek elhasználódási rátájának neveztem, ami százalékosan jellemzi a betétek teljesítmény csőkkenését egy-egy szerszám javítás között.
Attrition rate makes sense because after all thermal stress is being continually induced into the tooling which means that it will eventually cause the tooling to show premature cracking long before a non-stress part would. Az elhasználódási ráta értelmezhető, miután a termikus feszültség folyamatosan újraképződik a szerszámban, és ez korai repedésekhez vezet, sokkal előbb, mint a feszültség mentes szerszámalkatrészek esetében.
Therefore, periodic stress relieving of the dies should have a very significant impact on die life. Ebből következően a szerszámok rendszeres feszültség csökkentése egyértelműen nagy hatással kell, legyen a szerszámra.
I found that the attrition rate for the standard approach was 30%, whereas the attrition rate for both the Meta-Lax and the heat treat stress relieved set of die inserts were at 20%.  Úgy tapasztaltam, hogy az elhasználódási ráta a formaadó betéteknél a hagyományos megközelítés esetében 30 % volt, míg a Meta-Lax vagy a termikus feszültség csökkentés esetéen ez az érték 20 %.
Also, in this study, I observed three nice ways to state Meta-Lax benefits. Ugyanebben a tanulmányban lettem figyelmes arra a három tényezőre, ami megerősíti a Meta-Lax eljárás alkalmazásának előnyeit.
Furthermore, we also learned from die casters that the "cost of PM" using Meta-Lax was about 85% less than using HTSR. Mindezeken túl azt hallottuk a fém öntő szakemberektől, hogy a TMK költségek a Meta-Lax alkalmazása esetén 85 %-kal voltak alacsonyabbak, mint a termikus feszültség csökkentés esetén.
And the weld repair took about 87% less time when Meta-Lax weld conditioning was used versus using the conventional heat method. Amennyiben a Meta-Lax eljárást a javítóhegesztések közben alkamazták (Úgynevezett "Hegesztés kondicionálás") az időráfordítás 87 %-kal volt kevesebb mint a hagyományos melegítéses eljárás során.
On our www.meta-lax.com website there are many examples that the customer can review - page 4 on our Photo Gallery and the "Die Casters & Meta-Lax" flyer on our Literature page. A www.meta-lax.com WEB oldalunkon sok példát tanulmányozhatnak partnereink; a Photo Gallery 4. oldalán, vagy "A fém öntők & A Meta-Lax című szórólapon a Literature oldalon.
In addition to these, you have the AIRTEX article on your Agent's Meta-Lax CD. Ezt kiegészítendő, neked megvan az AIRTEX cikke a képviseletünket ellátók részére készült Meta-Lax CD-n.
The article can be found on the Meta-Lax Facts collection of articles named "Quality." Ugyanez a cikk megtalálható még a Meta-Lax Facts cikkgyüjtemény "Quality" címszava alatt.
The aluminum die caster has much to gain from using Meta-Lax processing. Az alumínium öntők sokat nyerhetnek a Meta-Lax eljárás alkalmazásával.

 

 

Die Life Improvement by Using                                                               Öntő szerszámok élettartam

növelése a Bonal, Meta-Lax Feszültség csökkentő eljárás alkalmazásával
Bonal's Meta-Lax® Stress Relief Process

Common Die Set                   Általános szerszám készlet

 

Meta-Lax (or HTSR) Die Set                    Meta-Lax (vagy termikusan feszmentesített) szerszám készlet

Shots of Die Kumulált ciklusszám

Shots Since
Last Repair Ciklusszám a javítás óta

Weld
Repair # Javító hegesztés sorszáma

 

Shots on Die Kumulált ciklusszám

Shots Since
Last Repair Ciklusszám a javítás óta

Weld
Repair # Javító hegesztés sorszáma

50000

50000

1

55000

55000

1

85000

35000

2

99000

44000

2

109500

24500

3

134200

35200

3

126650

17150

4

162360

28160

4

138655

12005

5

184888

22528

5

147059

8404

6

202910

18022

6

152941

5882

Replace Pótlás

217328

14418

7

 

228863

11534

8

238090

9227

9

245472

7382

10

251378

5906

Replace Pótlás

Observations: Észrevételek

1.  At 152,941 shots the SR die had 50% less weld repair needed. 152.941 ciklusnál a feszmentesített szerszámoknál 50 %-kal kevesebb javítóhegesztésre volt szükség

2.  After 6th weld repair the SR die showed 42% die life improvement. A 6. javítóhegesztés után, a feszmentesített szerszámok élettartama 42 % növekedést mutat

3.  At replacement the SR die showed 64% die life improvement. A pótlásig a feszmenesített szerszámok 64 % élettartam növekedést mutattak

 

Notes: Megjegyzések

Notes:

1.  Common die set performance based on history. Az általánosan kezelt szerszámok teljesítményének alapja azok élettörténete

1.  Meta-Lax stress relieve 4 (of 8) inserts at 15,000-20,000 shots and after weld repair. Meta-Lax feszmentesítés 4 betétnél (a 8-ból) 15000-20000 ciklus és a javító hegesztés után

8 cavity die used in this study. A tanulmányban 8 fészkes szerszámot vizsgáltak

2.  Attrition Rate is 30% Elhasználódási ráta 30 %

2. Heat treat stress relieve 4 (of 8) inserts at15,000-20,000 shots and after weld repair. 4 betét (a 8-ból) termikus feszmentesítése 15000-20000 ciklus és javító hegesztés után

3.  Attrition Rate is lost service life between each weld repair. Elhasználódási ráta mutatja az élettartam csökkenést két javító hegesztés között

 

3.  Attrition Rate is 20%. Elhasználódási ráta 20 %

4.  Heat Treat Stress Relief applied after welding Hegesztés után termikus feszmentesítést alkalmaztak

4.  Meta-Lax treatment takes about 1.5 hours. A Meta-Lax kezelés időszükséglete 1,5 óra.

5.  Replace die when repair frequency falls below  6,000 shots. Pótlás, ha a javítások gyakorisága 6000 ciklus alá esett

5.  Replace die when repair frequency falls below  6,000 shots. Pótlás, ha a javítások gyakorisága 6000 ciklus alá esett

   

    .

® Meta-Lax is a registered trademark of Bonal Technologies, Inc.

Bonal Technologies, Inc.  Royal Oak, Michigan  USA  info@bonal.com

Hope this is helpful. Remélem, tudtam segíteni.

Best Regards,
Tom Hebel